עזרה HP Officejet 7110

background image
background image

תספדמ

HP Officejet 7110

טמרופל

בחר

ךירדמ

שמתשמל

background image

עדימ

לע

תויוכז

םירצוי

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

הרודהמ

2

,

1/2014

תועדוה

לש

Hewlett-Packard Company

עדימה

ךמסמב

הז

ןותנ

יונישל

אלל

העדוה

שארמ

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

ןיא

לפכשל

,

םיאתהל

וא

םגרתל

רמוח

הז

אלל

תלבק

תושר

לש

Hewlett-

Packard

שארמ

בתכב

,

אלא

יפכ

םיריתמש

תאז

יקוח

תויוכז

םירצויה

.

תוירחאה

תידעלבה

םירצומל

םיתורישלו

לש

HP

תטרופמ

תרהצהב

תוירחאה

תשרופמה

תיוולנה

םירצומל

םיתורישו

הלא

.

ןיא

שרפל

רבד

ןמ

רומאה

ךמסמב

הז

תקנעהכ

תוירחא

תפסונ

.

HP

הניא

תאשונ

תוירחאב

תואיגשל

תוינכט

,

תואיגשל

הכירע

וא

תוטמשהל

ךמסמב

הז

.

תויוכז

םירצוי

Microsoft

,

Windows

,

Windows XP

,

Windows Vista

,

Windows 7

ו

-

Windows 8

םה

םינמיס

םיירחסמ

םימושר

הראב

"

ב

לש

Microsoft

Corporation

.

ENERGY STAR

ןמיסהו

לש

ENERGY STAR

םה

םילמס

םימושר

הראב

"

ב

.

background image

עדימ

תוחיטב

שי

לועפל

דימת

לע

-

יפ

יעצמא

תוריהזה

םייסיסבה

תעב

שומישה

רצומב

הז

,

ידכ

םצמצל

תא

תנכס

העיגפה

הקילדמ

וא

תולמשחתה

.

1

.

ארק

בטיה

תא

לכ

תוארוהה

תולולכה

דועיתב

הוולנה

תספדמל

.

2

.

תייצ

לכל

תורהזאה

תוארוההו

ונמוסש

לע

-

יבג

רצומה

.

3

.

קתנ

רצומ

הז

עקשמ

למשחה

ינפל

הקנתש

ותוא

.

4

.

ןיא

ןיקתהל

רצומ

הז

וא

שמתשהל

וב

תבריקב

םימ

וא

רשאכ

התא

בוטר

.

5

.

ןקתה

תא

רצומה

החטיבב

לע

-

יבג

חטשמ

ביצי

.

6

.

ןקתה

תא

רצומה

םוקימב

ןגומ

ובש

ןיא

הנכס

והשימש

ךורדי

לע

לבכ

וקה

,

וא

לקתיי

וב

,

ובשו

לבכה

אל

קזניי

.

7

.

םא

רצומה

וניא

לעופ

הכלהכ

,

ןייע

קרפב

תקוזחת

תספדמה

דומעב

18

.

8

.

ןיא

ךותב

רצומה

םיקלח

שמתשמהש

לוכי

קזחתל

םתוא

.

תורישל

,

הנפ

ידבועל

תוריש

םיכמסומ

.

background image
background image

ןכות

םיניינעה

1

םידעצ

םינושאר

....................................................................................................................................................

1

תושיגנ

....................................................................................................................................................

2

HP EcoSolutions

)

HP

הביבסהו

(

............................................................................................................

3

לוהינ

תכירצ

למשחה

................................................................................................................

3

שומיש

ליעי

רתוי

ירמוחב

הספדה

םילכתמ

..................................................................................

4

תרכה

יביכר

תספדמה

...............................................................................................................................

5

טבמ

םינפלמ

...........................................................................................................................

5

רוזא

ירמוח

הספדה

..................................................................................................................

5

חול

הרקבה

.............................................................................................................................

6

טבמ

ירוחא

.............................................................................................................................

6

תריחב

לדוג

ריינ

......................................................................................................................................

8

יגוס

ריינ

םיצלמומ

הספדהל

......................................................................................................

8

יגוס

ריינ

םיצלמומ

תספדהל

םימוליצ

..........................................................................................

9

תוצע

הריחבל

שומישלו

ריינב

..................................................................................................

10

תניעט

ריינ

............................................................................................................................................

11

תניעט

ריינ

לדוגב

יטרדנטס

.....................................................................................................

11

תניעט

תופטעמ

.....................................................................................................................

11

תניעט

םיסיטרכ

ריינו

םוליצ

....................................................................................................

12

תניעט

ריינ

לדוגב

םאתומ

תישיא

..............................................................................................

13

יוביכ

תספדמה

......................................................................................................................................

14

ןוכדע

תספדמה

......................................................................................................................................

15

תנקתה

םירזיבאה

...................................................................................................................................

16

ןקתה

תא

רזיבאה

הספדהל

וד

-

תידדצ

תיטמוטוא

)

רסקלפוד

(

........................................................

16

תלעפה

םירזיבא

להנמב

ןקתהה

לש

תספדמה

............................................................................

16

תלעפהל

םירזיבא

)

Windows

(

................................................................................

16

תלעפהל

םירזיבא

)

Mac OS X

(

..............................................................................

16

תקוזחת

תספדמה

...................................................................................................................................

18

יוקינ

ינוציח

..........................................................................................................................

18

רוזחש

תורדגה

תרירב

לדחמה

לש

ןרציה

...................................................................................

18

תחיתפ

תנכות

תספדמה

לש

HP

)

Windows

(

.............................................................................................

19

v

HEWW

background image

2

הספדה

..............................................................................................................................................................

20

תספדה

םיכמסמ

....................................................................................................................................

21

תספדה

םיכמסמ

)

Windows

(

..................................................................................................

21

תספדה

םיכמסמ

)

Mac OS X

(

................................................................................................

21

תספדה

תורבוח

םוסרפ

...........................................................................................................................

22

תספדה

םינולע

)

Windows

(

....................................................................................................

22

תספדה

םינולע

)

Mac OS X

(

..................................................................................................

22

הספדה

לע

תופטעמ

................................................................................................................................

24

הספדה

לע

תופטעמ

)

Windows

(

.............................................................................................

24

הספדה

לע

תופטעמ

)

Mac OS X

(

...........................................................................................

24

תספדה

םימוליצ

.....................................................................................................................................

26

תספדה

םימוליצ

לע

ריינ

םוליצ

)

Windows

(

..............................................................................

26

תספדה

םימוליצ

לע

ריינ

םוליצ

)

Mac OS X

(

............................................................................

26

הספדה

לע

ריינ

דחוימ

םילדגבו

םימאתומ

תישיא

........................................................................................

28

הספדה

לע

ריינ

דחוימ

וא

םילדגב

םימאתומ

תישיא

)

Mac OS X

(

................................................

28

תרדגה

םילדג

םימאתומ

תישיא

)

Mac OS X

(

............................................................................

28

תספדה

םיכמסמ

וא

םימוליצ

אלל

םיילוש

..................................................................................................

30

תספדה

םיכמסמ

וא

םימוליצ

אלל

םיילוש

)

Windows

(

................................................................

30

תספדה

םיכמסמ

וא

םימוליצ

אלל

םיילוש

)

Mac OS X

(

..............................................................

30

הספדה

וד

-

תידדצ

...................................................................................................................................

32

עוציב

הספדה

וד

-

תידדצ

)

Windows

(

.......................................................................................

32

עוציב

הספדה

וד

-

תידדצ

)

Mac OS X

(

.....................................................................................

32

תועצה

הספדהל

תחלצומ

.........................................................................................................................

33

3

HP ePrint

.........................................................................................................................................................

36

תרדגה

HP ePrint

.................................................................................................................................

37

תרדגה

HP ePrint

תועצמאב

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

...............................................................

37

תרדגה

HP ePrint

תועצמאב

תנכות

תספדמה

לש

HP

................................................................

37

שומיש

ב

-

HP ePrint

..............................................................................................................................

39

הספדה

תועצמאב

HP ePrint

..................................................................................................

39

רותיא

תבותכ

ראודה

ינורטקלאה

לש

תספדמה

..........................................................................

39

יוביכ

HP ePrint

...................................................................................................................

39

תרסה

'

יתוריש

טנרטניא

'

..........................................................................................................................

40

4

הדובע

םע

תוינסחמ

הספדה

.................................................................................................................................

41

עדימ

לע

תוינסחמ

וידה

שארו

הספדהה

.....................................................................................................

42

תקידב

יסלפמ

וידה

םירעושמה

................................................................................................................

43

הספדה

תועצמאב

ויד

רוחש

וא

ינועבצ

דבלב

..............................................................................................

44

תפלחה

תוינסחמ

וידה

.............................................................................................................................

45

ןוסחא

ירמוח

הספדה

םילכתמ

..................................................................................................................

47

HEWW

vi

background image

ןוסחא

עדימ

ימינונא

תודוא

שומישה

.........................................................................................................

48

5

ןורתפ

היעב

.......................................................................................................................................................

49

הכימתה

לש

HP

....................................................................................................................................

50

תלבק

הכימת

םיעצמאב

םיינורטקלא

........................................................................................

50

הכימת

תינופלט

לש

HP

.........................................................................................................

50

ינפל

היינפה

זכרמל

................................................................................................

51

תפוקת

הכימתה

תינופלטה

.....................................................................................

51

ירפסמ

ןופלט

הכימתל

...........................................................................................

51

םותב

תפוקת

הכימתה

תינופלטה

............................................................................

52

ךירדמ

ןורתפ

תויעב

יללכ

תורוקמו

...........................................................................................................

53

ןורתפ

תויעב

תספדמב

............................................................................................................................

54

תספדמה

תיבכנ

ןפואב

יתלב

יופצ

............................................................................................

54

רושייה

לשכנ

.........................................................................................................................

54

תספדמה

הניא

הביגמ

)

הניא

הסיפדמ

רבד

(

................................................................................

54

תספדמה

הסיפדמ

תויטיאב

.....................................................................................................

55

ןורתפ

1

:

שמתשה

תרדגהב

תוכיא

הספדה

הכומנ

רתוי

...............................................

55

ןורתפ

2

:

קודב

תא

יסלפמ

וידה

...............................................................................

55

ןורתפ

3

:

הנפ

הכימתל

לש

HP

................................................................................

56

תספדמה

העימשמ

םישער

םיגירח

............................................................................................

56

ןקתהה

סיפדמ

םידומע

םיקיר

וא

םיספדומ

תיקלח

......................................................................

56

והשמ

ףדב

ספדומה

רסח

וא

יוגש

.............................................................................................

57

םוקימ

יוגש

לש

טסקט

וא

הקיפרג

............................................................................................

57

ןורתפ

תויעב

תוכיאב

הספדה

..................................................................................................................

59

ןורתפ

1

:

אדו

התאש

שמתשמ

תוינסחמב

ויד

תוירוקמ

לש

HP

.....................................................

59

ןורתפ

2

:

קודב

תא

יסלפמ

וידה

...............................................................................................

59

ןורתפ

3

:

קודב

תא

ריינה

ןועטש

שגמב

הנזהה

............................................................................

59

ןורתפ

4

:

קודב

תא

גוס

ריינה

...................................................................................................

60

ןורתפ

5

:

קודב

תא

תורדגה

הספדהה

........................................................................................

60

ןורתפ

6

:

הספדה

הריקסו

לש

חוד

תוכיא

הספדה

.......................................................................

61

ןורתפ

7

:

הנפ

הכימתל

לש

HP

................................................................................................

62

ןורתפ

תויעב

תנזהב

ריינה

.......................................................................................................................

64

ןורתפ

תויעב

תועצמאב

HP ePrint

ירתאו

טנרטניאה

לש

HP

.......................................................................

66

ןורתפ

תויעב

תועצמאב

HP ePrint

..........................................................................................

66

ןורתפ

תויעב

תועצמאב

ירתא

טנרטניאה

לש

HP

........................................................................

67

תרדגה

הרוצתה

לש

תנכות

תמוח

שאה

הדובעל

םע

תספדמה

.......................................................................

68

ןורתפ

תויעב

לוהינב

תספדמה

.................................................................................................................

69

אל

ןתינ

חותפל

תא

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

.............................................................................

69

ןורתפ

תויעב

תשרב

................................................................................................................................

71

ןורתפ

תויעב

תשרב

טנרתא

.....................................................................................................

71

ןורתפ

תויעב

תשרב

תיטוחלא

..................................................................................................

71

vii

HEWW

background image

ןורתפ

תויעב

תויסיסב

תשרב

תיטוחלאה

..................................................................

72

ןורתפ

תויעב

תומדקתמ

תשרב

תיטוחלאה

................................................................

73

בלש

1

:

אדו

בשחמהש

רבוחמ

תשרל

.......................................................

73

בלש

2

:

אדו

תספדמהש

תרבוחמ

תשרל

ךלש

............................................

74

בלש

3

:

אדו

יכ

בשחמה

ךתושרבש

וניא

רבוחמ

תועצמאב

תשר

תילאוטריו

תיטרפ

)

VPN

(

.....................................................................................

75

בלש

4

:

אדו

יכ

תספדמה

תנווקמ

הנכומו

..................................................

76

בלש

5

:

אדו

יכ

תספדמ

HP

תנמוסמה

כ

)-

Network

(

תרדגומ

להנמכ

ןקתה

תספדמה

רדגומה

תרירבכ

לדחמה

)

Windows

דבלב

(

................................

76

בלש

6

:

קודב

םא

הנכותה

לש

תמוח

שאה

תמסוח

תרושקת

.........................

77

רחאל

ןורתפ

תויעבה

.............................................................................................

77

סופיא

תורדגה

תשרה

לש

תספדמה

..........................................................................................

77

ןורתפ

תויעב

הנקתה

...............................................................................................................................

79

תועצה

תנקתהל

הרמוח

..........................................................................................................

79

תועצה

תנקתהל

הנכותה

לש

HP

..............................................................................................

79

תנבה

חוד

בצמ

תספדמה

.........................................................................................................................

81

תנבה

ףד

תרוצת

תשרה

...........................................................................................................................

83

תקוזחת

שאר

הספדה

.............................................................................................................................

86

הקנ

תא

שאר

הספדהה

...........................................................................................................

86

רושיי

שאר

הספדהה

..............................................................................................................

87

תרסה

הנכותה

לש

HP

התנקתהו

שדחמ

....................................................................................................

88

רורחש

תומיסח

......................................................................................................................................

90

יוניפ

ריינ

עוקת

.....................................................................................................................

90

ענמה

תועקתהמ

ריינ

..............................................................................................................

91

רבסה

לע

תוירונ

חול

הרקבה

....................................................................................................................

93

חפסנ

א

עדימ

ינכט

.................................................................................................................................................

98

עדימ

תודוא

תוירחא

...............................................................................................................................

99

תרהצה

תוירחא

תלבגומ

לש

Hewlett-Packard

.........................................................................

99

עדימ

תודוא

תוירחא

תוינסחמל

ויד

...........................................................................................

99

טרפמ

תספדמה

....................................................................................................................................

100

טרפמ

יזיפ

..........................................................................................................................

100

ינייפאמ

רצומה

ינותנו

תלוביק

...............................................................................................

100

טרפמ

דבעמ

ןורכיזו

.............................................................................................................

101

תושירד

תכרעמה

.................................................................................................................

101

טרפמ

לוקוטורפ

תשר

...........................................................................................................

101

יטרפמ

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

............................................................................................

101

טרפמ

ריינה

........................................................................................................................

101

תרכה

םיטרפמה

רובע

יגוס

ריינ

םיכמתנ

.................................................................

102

תרכה

םילדגה

םיכמתנה

......................................................................

102

תרכה

םיגוס

םילקשמו

םיכמתנ

לש

ריינ

.................................................

105

HEWW

viii

background image

תרדגה

םיילוש

םיילמינימ

.....................................................................................

105

תויחנה

הספדהל

לע

ינש

ידצ

ףדה

..........................................................................

106

תייצולוזר

הספדה

................................................................................................................

107

םיטרפמ

לש

HP ePrint

לשו

רתא

טנרטניאה

לש

HP

................................................................

107

יטרפמ

HP ePrint

...............................................................................................

107

יטרפמ

רתא

טנרטניאה

לש

HP

..............................................................................

108

טרפמ

יאנת

הביבס

..............................................................................................................

108

טרפמ

למשח

.......................................................................................................................

108

טרפמ

הטילפ

תיטסוקא

........................................................................................................

108

עדימ

יאשונב

הניקת

.............................................................................................................................

109

רפסמ

םגד

הניקת

................................................................................................................

109

תרהצה

FCC

......................................................................................................................

110

העדוה

םישמתשמל

האירוקב

.................................................................................................

110

תרהצה

תומיאת

VCCI

)

Class B

(

םישמתשמל

ןפיב

................................................................

111

העדוה

םישמתשמל

ןפיב

עגונב

לבכל

חתמה

............................................................................

111

הרהצה

רבדב

תטילפ

םישער

רובע

הינמרג

..............................................................................

111

תרהצה

GS

)

הינמרג

(

...........................................................................................................

111

תעדוה

הניקת

לש

דוחיאה

יפוריאה

........................................................................................

111

עדימ

הניקת

רובע

םירצומ

םייטוחלא

......................................................................................

112

הפישח

תנירקל

רדת

וידר

.....................................................................................

113

העדוה

םישמתשמל

ליזרבב

..................................................................................

113

העדוה

םישמתשמל

הדנקב

...................................................................................

114

העדוה

םישמתשמל

ןאווייטב

................................................................................

114

העדוה

םישמתשמל

וקיסקמב

................................................................................

115

העדוה

םישמתשמל

ןפיב

......................................................................................

115

תינכות

לוהינ

יתביבס

רצומל

..................................................................................................................

116

שומיש

ריינב

.......................................................................................................................

116

יקלח

קיטסלפ

.....................................................................................................................

116

תונויליג

םינותנ

לש

תוחיטב

םירמוח

.......................................................................................

116

תינכות

רוזחימ

....................................................................................................................

117

תינכות

רוזחימה

לש

HP

ירמוחל

ויד

םילכתמ

..........................................................................

117

תכלשה

תלוספ

לע

-

ידי

םישמתשמ

יקשמב

תיב

םייטרפ

דוחיאב

יפוריאה

.....................................

118

תכירצ

למשח

......................................................................................................................

118

םירמוח

םיימיכ

....................................................................................................................

119

עדימ

לע

תוללוס

..................................................................................................................

119

תכלשה

הללוס

ןאווייטב

.......................................................................................

119

תמושתל

בל

םישמתשמה

הינרופילקב

....................................................................

119

תכלשה

הללוס

דנלוהב

.........................................................................................

119

תועדוה

RoHS

)

ןיסב

דבלב

(

.................................................................................................

120

תועדוה

RoHS

)

הניארקואב

דבלב

(

........................................................................................

120

תונוישיר

לש

דצ

ישילש

.........................................................................................................................

121

ix

HEWW

background image

חפסנ

ב

םירמוח

םילכתמ

םירזיבאו

לש

HP

..............................................................................................................

132

תנמזה

םירמוח

םילכתמ

הספדהל

ןפואב

ןווקמ

.........................................................................................

133

םירמוח

םילכתמ

...................................................................................................................................

134

תוינסחמ

ויד

.......................................................................................................................

134

ריינ

לדוגב

HP

....................................................................................................................

134

חפסנ

ג

תרדגה

תשר

.............................................................................................................................................

135

יוניש

תורדגה

תשר

תויסיסב

..................................................................................................................

136

הגצה

הספדהו

לש

תורדגה

תשר

............................................................................................

136

הלעפה

יוביכו

לש

וידרה

יטוחלאה

.........................................................................................

136

יוניש

תורדגה

תשר

תומדקתמ

................................................................................................................

137

תרדגה

תוריהמ

רושיקה

........................................................................................................

137

תגצה

תורדגה

IP

.................................................................................................................

137

יוניש

תורדגה

IP

..................................................................................................................

137

סופיא

תורדגה

תשר

.............................................................................................................

138

תרדגה

תספדמה

רובע

תרושקת

תיטוחלא

...............................................................................................

139

ינפל

ליחתתש

......................................................................................................................

139

תרדגה

תספדמה

תשרב

תיטוחלאה

ךלש

.................................................................................

139

תרדגה

תספדמה

תועצמאב

תנכות

תספדמה

לש

HP

................................................

140

תרדגה

תספדמה

תועצמאב

'

הרדגה

תנגומ

לע

-

ידי

WiFi

'

)

WPS

(

................................

140

תרדגה

תספדמה

תועצמאב

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

)

EWS

(

....................................

141

יוניש

גוס

רוביחה

................................................................................................................

141

רבעמל

רוביחמ

טנרתא

רוביחל

יטוחלא

..................................................................

141

רבעמל

רוביחמ

USB

רוביחל

יטוחלא

....................................................................

142

רבעמל

רוביחמ

יטוחלא

רוביחל

USB

וא

רוביח

טנרתא

............................................

142

תקידב

רוביחה

יטוחלאה

.......................................................................................................

142

תויחנה

אודיול

החטבאה

לש

תשר

תיטוחלא

............................................................................

143

הריקס

לש

תורדגה

החטבאה

................................................................................

143

תפסוה

תובותכ

הרמוח

בתנל

יטוחלא

)

ןוניס

MAC

(

..................................................

143

תפסוהל

תובותכ

הרמוח

בתנל

יטוחלא

וא

תדוקנל

השיג

תיטוחלא

.............

144

תויחנה

החטבא

תופסונ

עגונב

טוחלאל

...................................................................

144

תויחנה

םוצמצל

תוערפהה

תשרב

תיטוחלא

.............................................................................

144

תספדה

'

טוחלא

רישי

'

לש

HP

................................................................................................................

145

תלעפהל

הספדה

תיטוחלא

הרישי

לש

HP

...............................................................................

145

הספדה

ןקתהמ

דיינ

ךמותה

טוחלאב

.......................................................................................

146

הספדה

בשחממ

ךמותה

טוחלאב

............................................................................................

146

הספדה

בשחממ

ךמותה

טוחלאב

)

Windows

(

.........................................................

146

הספדה

בשחממ

ךמותה

טוחלאב

)

Mac OS X

(

.......................................................

147

HEWW

x

background image

חפסנ

ד

ילכ

לוהינ

תספדמ

.....................................................................................................................................

148

זגרא

םילכה

)

Windows

(

.......................................................................................................................

149

תחיתפ

'

זגרא

םילכה

'

............................................................................................................

149

תינכות

תורישה

HP Utility

)

Mac OS X

(

................................................................................................

150

תחיתפל

תינכות

תורישה

HP Utility

......................................................................................

150

תרש

טנרטניא

ץבושמ

...........................................................................................................................

151

תודוא

יצבוק

Cookie

...........................................................................................................

151

תחיתפל

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

..........................................................................................

151

חפסנ

ה

דציכ

ןתינ

עצבל

?

.....................................................................................................................................

153

חפסנ

ו

תואיגש

)

Windows

:(

.................................................................................................................................

154

סלפמ

ויד

ךומנ

.....................................................................................................................................

156

היעב

תינסחמב

....................................................................................................................................

157

ףלחה

תא

תינסחמ

וידה

.........................................................................................................................

158

יא

-

המאתה

לש

ריינ

...............................................................................................................................

159

תבשות

תינסחמה

העוקת

......................................................................................................................

160

תמיסח

ריינ

.........................................................................................................................................

161

לזא

ריינה

תספדמב

.

.............................................................................................................................

162

תספדמ

בצמב

אל

ןווקמ

.......................................................................................................................

163

תספדמ

בצמב

ההשומ

...........................................................................................................................

164

תספדה

ךמסמה

הלשכנ

.........................................................................................................................

165

לשכ

תספדמב

......................................................................................................................................

166

תלד

וא

הסכמ

םיחותפ

..........................................................................................................................

167

תנקתומ

תינסחמ

ויד

השענש

הב

שומיש

רבעב

.........................................................................................

168

תוינסחמ

וידה

ונקורתה

.........................................................................................................................

169

לשכ

תוינסחמב

וידה

.............................................................................................................................

170

גורדש

םירמוחה

םילכתמה

תספדמב

.......................................................................................................

171

גורדש

םירמוחה

םילכתמה

תספדמב

םלשוה

החלצהב

...............................................................................

172

היעב

גורדשב

םירמוחה

םילכתמה

תספדמב

.............................................................................................

173

ונקתוה

תוינסחמ

ויד

ןניאש

תרצותמ

HP

.................................................................................................

174

שומיש

תוינסחמב

תוירוקמ

לש

HP

םלתשמ

רתוי

.....................................................................................

175

עדימ

ץעיימ

עגונב

תוינסחמל

תופיוזמ

.....................................................................................................

176

התהוז

תינסחמ

תשמושמ

,

תפיוזמ

וא

תינסחמ

האלומש

שדחמ

....................................................................

177

שמתשה

תוינסחמב

הנקתה

....................................................................................................................

178

ןיא

שמתשהל

תוינסחמב

הנקתה

.............................................................................................................

179

ןיא

קיפסמ

ויד

לוחתאב

.........................................................................................................................

180

םאה

שמתשהל

וידב

רוחש

דבלב

?

..........................................................................................................

181

םאה

שמתשהל

וידב

ינועבצ

דבלב

?

.........................................................................................................

182

תוינסחמ

ויד

אל

תומאות

.......................................................................................................................

183

xi

HEWW

background image

Unable to Communicate with Printer

)

ןיא

תורשפא

רשקתל

םע

תספדמה

(

.............................................

184

לשכ

ןשיחב

וידה

..................................................................................................................................

185

תרהזא

ןשייח

וידה

................................................................................................................................

186

היעב

תנכהב

תספדמה

..........................................................................................................................

187

וידה

לזא

תינסחמב

הספדהל

עבצב

.........................................................................................................

188

וידה

לזא

תינסחמב

הספדהל

רוחשב

.......................................................................................................

189

היעב

תכרעמב

וידה

..............................................................................................................................

190

סקדניא

...............................................................................................................................................................

191

HEWW

xii

background image

1

םידעצ

םינושאר

ךירדמ

הז

ליכמ

םיטרפ

לע

שומישה

תספדמב

ןורתפו

תויעב

.

תושיגנ

HP EcoSolutions

)

HP

הביבסהו

(

תרכה

יביכר

תספדמה

תריחב

לדוג

ריינ

תניעט

ריינ

יוביכ

תספדמה

ןוכדע

תספדמה

תנקתה

םירזיבאה

תקוזחת

תספדמה

תחיתפ

תנכות

תספדמה

לש

HP

)

Windows

(

הרעה

:

םא

התא

שמתשמ

תספדמב

דחי

םע

בשחמ

ובש

תלעופ

תכרעמ

הלעפה

Windows XP Starter Edition

,

Windows Vista Starter Edition

,

Windows 7 Starter Edition

וא

Windows 8 Starter Edition

,

ןכתיי

קלחש